UKS Yapı ve Kimya Sanayi Ticaret Limited Şirketi (“Şirket” yahut “UKS Yapı” olarak anılacaktır) tarafından kişisel verilerinizin güvenliği konusuna en üst düzeyde özen gösterilmektedir. Benimsenen özen bilinci ile Şirket olarak ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler dahil, Şirket ile ilişkili tüm gerçek kişilere ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun” olarak anılacaktır)’na uygun olarak işlenmesine ve muhafaza edilmesine büyük önem atfedilmektedir. Ziyaretçi, müşteri, çalışan, tedarikçi ve sair sıfatlarla veri sahibi olarak Şirket ile paylaştığınız ve/veya Şirket’in iş, prosedür ve işlemleri çerçevesinde edinmiş olduğu kişisel verileriniz mevzuat kapsamında işlenmektedir.
İşbu Aydınlatma Metni ile kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunmasını amaçlayan 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi ile 10 Mart 2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca veri sorumlusu sıfatıyla UKS Yapı ve Kimya Sanayi Limited Şirketi olarak işlenen kişisel verileriniz hakkında bilgilendirilmiş olmanız hedeflenmekte olup; Şirket’in “Veri Sorumlusu” sıfatıyla kişisel verilerinizi hangi amaçla işleyeceği, işlenen kişisel verilerinizi kimlere ve hangi amaçlarla aktarabileceği, kişisel veri toplama yöntemi ve hukuki sebebi ve kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesinde yer alan haklarınız hususlarında sizleri bilgilendirmek amaç edinilmiştir.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI

Kişisel verileriniz, Kanun’a uygun olarak, UKS Yapı tarafından sağlanan hizmet ve UKS Yapı’nın ticari faaliyetlerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, UKS Yapı birimleri ve ofisleri, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Çağrı merkezlerimizi veya internet sayfamızı kullandığınızda, UKS Yapı’nın ya da internet sitemizi, sosyal medya mecralarını ziyaret ettiğinizde, kişisel verileriniz oluşturularak ve güncellenerek işlenebilecektir.

Kanun’un 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen şartlara ve ilgili tüm mevzuata uygun olarak, UKS Yapı tarafından;
Şirket ticari iş ve stratejilerinin belirlenmesi,
Ticari sözleşmelerin ifası ve süreçlerinin yönetilmesi,
Mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi,
Hizmet ve tekliflerin sunulması ve sürecin yönetilmesi,
Randevu, talep ve şikâyet sürecinin yürütülmesi,
Müşterilere sunulacak hizmet kapsamında gerekli olan bilgilerin toplanması sürecinin yürütülmesi,
Müşteri Veri tabanının oluşturulması,
Etkin bir müşteri hizmetinin sunulabilmesi,
İstek, talep ve şikayetlerin cevaplanarak çözümlenmesinin sağlanması,
Sözleşme kapsamında ve hizmet standartları çerçevesinde müşterilere ve ziyaretçilere destek hizmetinin sağlanması,
Hizmet değerlendirme ve memnuniyet faaliyetlerinin yürütülmesi,
Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,
Fatura, irsaliye ve gider pusulalarının düzenlenmesi,
İş Sağlığı/ Güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi,
Teminat süreçlerinin yürütülmesi,
Müşteri kredi süreçlerinin yürütülmesi,
Her türlü yatırım, tanıtım, pazarlama, reklam ve iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
Tedarikçi ziyaretlerinin gerçekleştirilmesi süreci,
Fuar, Organizasyon ve Etkinlik Yönetimi faaliyetlerinin yürütülmesi,
Ödemelerin takibi faaliyetlerinin yürütülmesi,
İyileştirme faaliyetlerinin yürütülmesi,
Müşteri ilişkileri yönetimi kapsamında bülten, kutlama ve tebrik amaçlı mail, kısa mesaj veya hediye gönderimi,
Cari Kart Açılış Formu sürecinin yürütülmesi,
Fuar, toplantı ve organizasyonlarda gerçekleştirilen etkinlik fotoğraflarının sosyal medyada paylaşılması,
Usta Sadakat Sistemi kapsamında çekiliş ve kampanya faaliyetlerinin yürütülmesi,
Kartela, broşür, promosyon, kampanya, çekiliş hediye, organizasyon davetiye ve evrak gönderimleri ve bu hususlara ilişkin bilgi verilmesi,
Hukuk işlerinin takibi,
Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesini sağlamak,
UKS Yapı tarafından sunulan hizmet ve ürünlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek önerilmesi, ürün ve hizmetler hakkında bilgi verilmesi,
Ziyaretçi profillerinin belirlenebilmesi
Pazar araştırmaları ve istatistiksel çalışmalar yapılabilmesi,
UKS Yapı ile iş ilişkisi içinde bulunan kişiler ile irtibat sağlanması,
Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası,
Bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve yönetilmesi,
Verilerin doğru ve güncel olmasının sağlanması amacıyla işlenebilecektir.

2-İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

Kişisel verileriniz, Kanun’un kişisel verilerin aktarılması ve yurt dışına aktarılmasına ilişkin olan 8. ve 9. Maddelerinde belirtilen kişisel veri aktarma şartları ve amaçları kapsamında işbu aydınlatma metninin 1. Maddesinde yer alan amaçlarla yurt içindeki ve yurt dışındaki Şirket faaliyetlerini yürütmek üzere hizmet aldığımız iş ortaklarımızla, tedarikçilerimizle, işbirliği yaptığımız kuruluşlarla, açık rızanız doğrultusunda tarafınıza bilgilendirme ve tanıtım e-postaları ve/veya kısa mesaj (SMS) atmak ve/veya telefonla aramak amacıyla hizmet aldığımız üçüncü kişilerle ve hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmek amacıyla kanunen yetkili kılınan mercilerle, mevzuat kapsamındaki hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, sözleşme ve mevzuattan doğan sorumlulukların eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirilmesi amaçlarıyla aktarılabilmektedir.

3-KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ

Kişisel verileriniz, Şirket ile hukuki ilişkinizin kurulması esnasında ve ilişkinin devamı süresince sizlerden, üçüncü kişililerden ve yasal mercilerden olmak kaydıyla UKS Yapı’ya ait çağrı merkezleri, internet sayfaları, muhtelif sözleşmeler, mobil uygulamalar, elektronik postalar, başvuru formları gibi araçlar ve hizmet verilen noktalar aracılığıyla sözlü, yazılı olarak ve/veya elektronik ortamlar aracılığıyla kısmen veya tamamen otomatik olan veya olmayan diğer toplama yöntemleri ile toplanmaktadır. Bu süreçte toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında, bu metnin (1) ve (2) numaralı maddelerinde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

4-KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN KANUN’UN 11. MADDESİ UYARINCA HAKLARI

Kanun’un “İlgili Kişinin Hakları” başlıklı 11. maddesi uyarınca, kişisel veri sahipleri, yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Şirket’e başvurarak,
Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileri işlenmişse, bu veri işleme faaliyetine ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verileri işleniyorsa, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Kişisel verileri yurt içinde veya yurt dışında üçüncü kişilere aktarılıyorsa, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişiler hakkında bilgi talep etme,
Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinin silinmesini, yok edilmesini isteme veya anonim hale getirilmesini ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle ve analiz neticesinde ilgili kişinin aleyhine bir sonuç doğduğunu düşündüğü sonuçların ortaya çıkması halinde, bu sonuca itiraz etme,
Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde, zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.
Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için, kimliğinizi tespit etmeye yarayan gerekli bilgiler ile Kanun’un 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi Şirket’in www.uksyapi.com internet adresinde yer alan “Veri Sorumlusuna Başvuru Formu”nu tam ve eksiksiz bir şekilde doldurarak, formun ıslak imzalı bir nüshasını “Dursunköy Mah. Uygur Cad. No:44 34555 Hadımköy - Arnavutköy - İstanbul / TÜRKİYE” adresine, bizzat elden veya noter kanalıyla iletebilir, bunun yanında, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”in 5. Maddesi uyarınca kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza yada Şirketimize daha önce bildirmiş olduğunuz e-posta adresiniz vasıtasıyla [email protected] adresini kullanarak veya Kanun’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilirsiniz.
Bu kapsamda yapılacak olan başvurular şirketimiz tarafından yapılacak kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup; başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde Şirket tarafından ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Adınız Soyadınız
E-posta Adresiniz
Telefon